Strona główna / Regulamin

Regulamin

Ogólne warunki realizacji transakcji handlowych sprzedaży i dostawy 

Firmy MEDIAPIXEL (właściciela strony 24cd.pl), z siedzibą w Krakowie

 

 I.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Realizacji Zamówienia (zwane dalej: OWRZ) są stosowane do wszystkich umów lub zamówień, których stroną jest MEDIAPIXEL Jacek Szary, ul. Jana Kochanowskiego 23/1, 31-127 Kraków (zwana dalej: MEDIAPIXEL albo Wykonawcą)
  i wiążą strony zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze OWRZ uznaje się za zaakceptowane przez Kupującego z chwilą złożenia Wykonawcy zamówienia.
 3. Do zawarcia umowy z Wykonawcą dochodzi poprzez złożenie MEDIAPIXEL przez podmiot trzeci (Zamawiającego) zlecenia na formularzu zamówienia Wykonawcy (zwanym dalej: formularzem zamówienia), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do OWRZ, w sposób określony w pkt II. Przedmiotem umowy jest dostawa przez MEDIAPIXEL produktów zamówionych przez Zamawiającego, zgodnie z otrzymanym zamówieniem oraz odebranie ich przez Zamawiającego w terminie i dokonanie zapłaty wynagrodzenia na rzecz MEDIAPIXEL.
 4. OWRZ oraz podpisany przez Zamawiającego formularz zamówienia w pełni regulują stosunki pomiędzy Stronami w zakresie spraw objętych zleceniem Zamawiającego i zastępują wszelkie inne wcześniejsze pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy Stronami w tym zakresie, chyba że Strony w formie pisemnego porozumienia albo odrębnej umowy postanowią inaczej. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Kupującego nie mają zastosowania w zakresie zamówień oraz umów których stroną jest MEDIAPIXEL.
 5. Wyłącznie w przypadku bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa z treścią OWRZ, strony są zobowiązane stosować te przepisy - w zakresie w którym pozostają w sprzeczności z OWRZ. We wszelkich pozostałych przypadkach OWRZ mają pierwszeństwo przed obowiązującymi przepisami.
 6. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień OWRZ pozostaje bez wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych zapisów OWRZ. 

 

II

Złożenie zamówienia

 1. Zamawiający zobowiązany jest do złożenia zlecenia wyłącznie na formularzu zamówienia. Zamówienia złożone w innej formie nie obligują Wykonawcy do wykonania zlecenia.
 2. Za dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego przyjmuje się dzień wpłynięcia do MEDIAPIXEL za pośrednictwem strony 24cd.pl kompletnie wypełnionego formularza zamówienia wraz z oświadczeniem o udostępnieniu Wykonawcy dla celów realizacji zlecenia praw autorskich (załącznik nr 1 do OWRZ). MEDIAPIXEL zastrzega sobie prawo żądania od Zamawiającego oryginalnych, aktualnych dokumentów potwierdzających m.in. wykonywanie przez Zamawiającego działalności gospodarczej, sposób jego reprezentowania, status czynnego podatnika VAT albo prawo Zamawiającego do praw autorskich w zakresie niezbędnym do wykonania przez MEDIAPIXEL zlecenia. W przypadku żądania przez Wykonawcę dokumentów od Zamawiającego, za dzień otrzymania zamówienia, uznaje się dzień przyjęcia przez Wykonawcę żądanych dokumentów. MEDIAPIXEL zobowiązane jest do zwrotu oryginalnych dokumentów otrzymanych przez Zamawiającego.
 3. Formularz zamówienia określa w szczególności: dane Zamawiającego (imię i nazwisko lub oznaczenie Firmy wraz z numerem KRS-ego), przedmiot zamówienia (rodzaj i ilość produktów, ich specyfikację), termin przekazania kompletnych materiałów do produkcji (materiałów wyjściowych), jego wartość i zasady zapłaty wynagrodzenia, dane konieczne do wystawienia faktury, termin realizacji zamówienia, miejsce dostarczenia produktów (w tym imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru produktów wraz z podaniem jej numeru telefonu), sposób i warunki odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy, termin i sposób płatności, adresy mailowe do korespondencji. W przypadku zamówień specjalnych, formularz zamówienia złożony przez Kupującego powinien również zawierać wszelkie dane i informacje niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia przez MEDIAPIXEL. Zmiana danych adresowych Zamawiającego wymaga niezwłocznego zgłoszenia Wykonawcy, pod rygorem uznania skuteczności doręczeń korespondencji na adresy (w tym mailowy) podane w formularzu zamówienia.
 4. Po otrzymaniu zlecenia, MEDIAPIXEL do 2 dni roboczych od dnia otrzymania formularza zlecenia potwierdzi mailem Zamawiającemu jego przyjęcie, określając numer zamówienia i dzień otrzymania zlecenia. Zobowiązanie MEDIAPIXEL do wykonania zamówienia powstaje z chwilą potwierdzenia Zamawiającemu zamówienia. Umowa pomiędzy MEDIAPIXEL a Zamawiającym zostaje zawarta wyłącznie przez potwierdzenie przez MEDIAPIXEL zamówienia.
 5. MEDIAPIXEL zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w przyjętym formularzu zamówienia.
 6. Bieg terminu realizacji zamówienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania niezależnych od Wykonawcy okoliczności, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają wykonanie zamówienia.
 7. W przypadku gdy Zamawiający nie dostarczy materiałów do produkcji (materiałów wyjściowych), w terminie wskazanym
  w formularzu zamówienia MEDIAPIXEL może jednostronnie odstąpić od realizacji zamówienia. W takim wypadku Zamawiającemu nie przysługuje odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody związanej z odstąpieniem od umowy przez MEDIAPIXEL. Przesłane po terminie materiały zostaną Zamawiającemu zwrócone na jego koszt i ryzyko.
 8. W przypadku różnicy pomiędzy treścią zamówienia złożoną przez Zamawiającego a potwierdzeniem zamówienia przekazanym przez MEDIAPIXEL Zamawiającemu, wiążące dla realizacji zamówienia są informacje i dane zawarte w  potwierdzeniu zamówienia, chyba że Zamawiający sprostuje dane zawarte w potwierdzeniu zamówienia, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 9. Jeśli Zamawiający po złożeniu zamówienia lub otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od MEDIAPIXEL zwiększy ilość nośników w zamówieniu albo dokona zmiany jakiegokolwiek parametru technicznego określonego w zamówieniu, termin realizacji całego zamówienia (lub jego części) zostanie ustalony przez Wykonawcę odrębnie, z uwzględnieniem możliwości technicznych wykonania zamówienia.
 10. MEDIAPIXEL zastrzega sobie prawo wystąpienia odchyleń od zamówionej ilości egzemplarzy produktów, określonych przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w przypadku, gdy wynika to z technicznych uwarunkowań ich produkcji, z tym, że zmiana ilości produktów w zamówionym nakładzie nie może być większa niż 5 % nakładu. W przypadku zmniejszenia nakładu, adekwatnie ulega zmniejszeniu należne wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonanie zamówienia wg. powyższych zasad, nie może być podstawą reklamacji Zamawiającego z tytułu rękojmi. W w/w przypadku Zamawiający uznaje, że MEDIAPIXEL wywiązała się z zawartej umowy i należycie – w zakresie ilości – wykonała zobowiązanie.

 

III

Tryb realizacji zamówienia

 1. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, złożonego przez Zamawiającego, zgodnie z ustaleniami pkt II jest przekazanie przez Zamawiającego w terminie określonym w formularzu zamówienia kompletnych materiałów do produkcji (materiałów wyjściowych), zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Za materiały wyjściowe uważa się m.in.: płytę MASTER (Na jej stronie technicznej zostaną umieszczone oznaczenia w postaci nazwy producenta i numeru katalogowego matrycy) – MP/numer seryjny/24cd.pl, odbitka kolorystyczna typu cromalin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów wyjściowych odpowiadających warunkom zamówienia określonym w formularzu zamówienia, jak również zawierających prawidłowe dane, o standardach i jakości technicznej umożliwiającej wykonanie przez MEDIAPIXEL zlecenia.   
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w oparciu o dostarczony materiał źródłowy.
 4. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach wyjściowych, za wyjątkiem sytuacji w której Zamawiający wystąpi z takim żądaniem na piśmie. Za wykonane w związku z tym przez MEDIAPIXEL czynności Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego dodatkowe wynagrodzenie.
 5. Wyłącznie Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wady faktyczne i prawne materiałów wyjściowych, istniejące w dacie ich przekazania Wykonawcy, nawet jeżeli zostaną one ujawnione po zrealizowaniu przez MEDIAPIXEL zlecenia.
 6. Wykonawca nie ponosi tak wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonaniem zlecenia w oparciu o przedłożone przez Zamawiającego materiały wyjściowe, w przypadku gdy nie spełniają one wymogów określonych w ust. 1-4 oraz pozostałych zapisach OWRZ.
 7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w standardowym procesie druku, na arkuszu drukarskim jest umieszczonych kilka tytułów i nie jest możliwa kolorystyczna optymalizacja druku pod kątem tylko jednego z nich, dlatego mogą wystąpić niewielkie różnice z stosunku do materiałów źródłowych. W przypadku ich wystąpienia, Zamawiającemu nie przysługuje z tego tytułu prawo zgłoszenia reklamacji, o której mowa w pkt VIII, chyba, że Zamawiający zgłosi MEDIAPIXEL potrzebę druku indywidualnego (pojedynczego) na formularzu zamówienia. Wynagrodzenie za druk indywidualny jest liczone wg. jego wyceny. Koszt wyceny MEDIAPIXEL przesyła Zamawiającemu przed przesłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z prośbą o jego zatwierdzenie. Zatwierdzenia Zamawiający może dokonać w formie mailowej.
 8. Wykonawcy przysługuje prawo zatrzymania otrzymanych od Zamawiającego materiałów wyjściowych przez okres 3 m-cy , liczony od dnia zrealizowania zamówienia. Po upływie tego okresu podlegają one zniszczeniu, po uprzednim wezwaniu na piśmie Zamawiającego do ich odbioru, chyba że Zamawiający na własny koszt zażąda ich zwrotu. Koszt ich zniszczenia ponosi Zamawiający. MEDIAPIXEL nie ponosi wobec Zamawiającego żadnej odpowiedzialności z tytułu zniszczenia materiałów wyjściowych.
 9. MEDIAPIXEL zastrzega sobie prawo częściowej realizacji dostawy, przed terminem wskazanym w formularzu zamówienia przez Zamawiającego jako termin dostawy. W takim przypadku Wykonawca może wystawić fakturę częściową.

 

IV

Prawa autorskie

 1. Zamawiający potwierdzi, poprzez podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszych warunków), że posiada wszelkie prawa niematerialne (prawa autorskie) niezbędne do zrealizowania przez Wykonawcę zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszymi OWRZ.
 2. Zamawiający oświadcza, że wykonanie i zrealizowanie przez MEDIAPIXEL przedmiotu zamówienia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych.
 3. Zamawiający oświadcza, że MEDIAPIXEL nie jest zobowiązana do ponoszenia jakichkolwiek opłat związanych z korzystaniem przez nią z praw własności intelektualnej do materiałów wyjściowych.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, powstałych w związku z udzieleniem Wykonawcy praw, opisanych w ust. 1-3, w zakresie do którego Zamawiający nie posiadał prawa do ich udzielenia, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Wykonawcę lub zasądzenia ich od Wykonawcy - do zwrotu regresowo na wezwanie Wykonawcy całości pokrytych roszczeń z w/w tytułu oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to wszelkie koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, ugodowego
  i egzekucyjnego. Na wezwanie Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do w/w postępowań, a jeśli to prawnie możliwe, zwolnić MEDIAPIXEL od udziału w postępowaniu, wstępując w jego miejsce.
 5. MEDIAPIXEL zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją zamówienia, w przypadku gdy poweźmie podejrzenie, że Zamawiający narusza prawa autorskie i pokrewne osób trzecich, na czas wyjaśnienia sprawy.
 6. Zamawiający wyraża zgodę na zniszczenie przez MEDIAPIXEL na jego koszt produktów oraz materiałów wyjściowych,
  w przypadku gdy Wykonawca otrzyma wiadomość od podmiotu, który zajmuje się ochroną praw na dobrach niematerialnych, że Zamawiający nie posiada praw autorskich i pokrewnych lub Zamawiający narusza obowiązujące przepisy prawne w zakresie treści lub formy znajdującej się na materiałach wyjściowych lub zamówionych produktach.
 7. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie przez MEDIAPIXEL osobom trzecim informacji lub zawartych w zamówieniu lub materiałach wyjściowych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. MEDIAPIXEL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia lub odstąpienia od umowy, w przypadku gdy stwierdzi, że oświadczenie złożone przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 jest niezgodne ze stanem prawnym lub faktycznym, materiały wyjściowe przekazane przez Zamawiającego zawierają m.in. treści pornograficzne, obraźliwe rasowo, podżegające do przestępstwa, nielegalne kody kopiowania, nielegalne dodatki produktowe, nielegalne kompilacje, a także zastrzega sobie prawo do ujawnienia, w dowolnym momencie i bez powiadamiania Zamawiającego o takich materiałach i ich źródle organów ścigania, organów nadzoru branżowego oraz domniemanych właścicieli praw na dobrach niematerialnych. MEDIAPIXEL
  z tytułu wykonania w/w czynności nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
 9. Pomimo wykonania czynności o których mowa w ust. 6 i 8 MEDIAPIXEL przysługuje prawo dochodzenia od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie czynności objętych zamówieniem do wysokości 100 % wynagrodzenia netto określonego
  w formularzu zamówienia.
 10. Zamawiający oświadcza, że skorzystanie przez MEDIAPIXEL z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie będzie stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności MEDIAPIXEL wobec Zamawiającego, a w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

 

V

Odpowiedzialność Zamawiającego za przekazane materiały

 1. Zamawiający oświadcza, że dostarczone przez niego materiały wyjściowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia nie są obarczone wadami prawnymi i fizycznymi.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy lub osób trzecich za wady fizyczne i prawne materiałów wyjściowych przekazanych MEDIAPIXEL w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy lub osób trzecich za wady oświadczeń woli, składanych Wykonawcy w związku ze zleceniem objętym przedmiotem zamówienia.

 

VI

Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy

 1. Zamawiający zobowiązany jest odebrać przedmiot zamówienia do 10 dni od otrzymania od Wykonawcy informacji
  o możliwości wydania przedmiotu zamówienia. Wykonawca może w/w zawiadomienie przekazać w dowolnej formie, w tym również za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający może zlecić Wykonawcy, przy wypełnianiu formularza zamówienia, dostarczenie przesyłki na jego koszt, do miejsca przez siebie wskazanego. Dostawy takie będą realizowane w standardowych opakowaniach, z uwzględnieniem zasad wysyłki, z tym, że MEDIAPIXEL zobowiązane jest nadać przesyłkę w terminie do 3 od możliwości wydania przedmiotu zamówienia. Opóźnienie w w/w terminie nieprzekraczające 3 dni roboczych nie będą uznawane za podstawę dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od MEDIAPIXEL ani też za powód do odstąpienia od umowy przez Kupującego.
 3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Zamawiającego z chwilą nadania przez MEDIAPIXEL przesyłki z tymi produktami. Obowiązek ubezpieczenia produktów na czas transportu ciąży na Zamawiającym.
 4. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wydania produktów Zamawiającemu.  
 5. Jeżeli Zamawiający zwleka z odebraniem przedmiotu zamówienia, Wykonawca może oddać przedmiot zamówienia na przechowanie na koszt i ryzyko Zamawiającego do depozytu sądowego albo pobierać opłatę za przechowywanie  wynoszącą 20 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę za każdą magazynowaną paletę produktów, chyba, że udokumentowane koszty przechowywania produktów przewyższają w/w opłatę. W takim przypadku opłata jest liczona wg. udokumentowanych kosztów. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przy jego przechowywaniu obciąża Zamawiającego.
 6. Zamawiający powinien pisemnie potwierdzić wydanie mu zrealizowanego przedmiotu zamówienia, co do ilości, na dzień jego przekazania, za wyjątkiem przypadku, gdy odbiór przedmiotu zamówienia jest dokonywany poprzez wysyłanie mu przesyłki.
 7. MEDIAPIXEL jest uprawniona do częściowej dostawy produktów z zachowaniem terminu określonego w zamówieniu, chyba że strony postanowią inaczej.
 8. W przypadku niezrealizowania dostawy z uwagi na niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie przez Zamawiającego zobowiązań określonych w niniejszych OWRZ, w tym w szczególności z tytułu nieuiszczenia w całości Wykonawcy przysługujących mu należności, MEDIAPIXEL jest uprawniona do zniszczenia produktów na koszt i ryzyko Zamawiającego wraz z materiałami wyjściowymi. Uprawnienie powyższe powstaje z upływem 12 miesięcy od upływu dnia terminu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia lub terminu dostawy. MEDIAPIXEL jest zobowiązana poinformować Zamawiającego o planowanym terminie zniszczenia produktów, na co najmniej miesiąc przed tym terminem. Niezależnie od zniszczenia produktów Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty w terminie określonym przez MEDIAPIXEL kosztów zrealizowania zamówienia, opłaty za przechowanie produktów oraz wynagrodzenia za ich zniszczenia, kary umownej i odszkodowania
  o których mowa w niniejszych OWRZ.
 9. W przypadku gdy wskutek siły wyższej lub zdarzenia losowego MEDIAPIXEL nie będzie miała możliwości dokonania dostawy w terminie, MEDIAPIXEL będzie uprawniona do zrealizowania dostawy w terminie do 14 dni od ustania siły wyższej lub zdarzenia losowego. Zamawiającemu nie przysługuje w takim przypadku prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy.

 

VII

Zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy stronami

 1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z warunkami ustalonymi przez strony
  w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy MEDIAPIXEL poniesie dodatkowe koszty w związku ze specyfiką złożonego zamówienia, Zamawiający pokryje te koszty w całości, niezależnie od przysługującemu Wykonawcy wynagrodzenia.
 2. Koszty związane z przekazaniem Wykonawcy przedmiotu umowy ponosi strona wskazana w formularzu zamówienia, za wyjątkiem kosztów transportu produktów, wobec których MEDIAPIXEL uznał reklamację.
 3. Koszty transportu produktów od MEDIAPIXEL do Zamawiającego ponosi Zamawiający, za wyjątkiem kosztów transportu produktów, wobec których MEDIAPIXEL uznał reklamację.
 4. Do wynagrodzenia MEDIAPIXEL nie wlicza się żadnych zobowiązań publicznoprawnych nałożonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami na Zamawiającego. Należności publicznoprawne rozliczane są wg. przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury przez Wykonawcę.
 5. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w wystawionej fakturze jest kwotą po ewentualnym udzieleniu rabatu Zamawiającemu.
 6. Wykonawca może wstrzymać się z wydaniem Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia do dnia zapłaty przez Zamawiającego wszelkich należności obciążających go z związku z wykonaniem zlecenia, w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że Wykonawca nie ureguluje należności w terminie.
 7. W razie opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia lub kary umownej, Zamawiający powinien uiścić na rzecz Wykonawcy odsetki umowne w kwocie odpowiadającej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (w stosunku rocznym). .
 8. Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt IX, jak również wypowiedzenia lub odstąpienia od przez Zamawiającego lub odstąpienia przez niego od realizacji zamówienia przysługuje prawo wynagrodzenia za wykonaną część przedmiotu zamówienia.
 9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego MEDIAPIXEL.
 10. Niezależnie od kary umownej o której mowa w ust. 12, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu naruszenia przez Zamawiającego postanowień OWRZ, Wykonawcy przysługuje kara umowna w kwocie odpowiadającej 20 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zlecenia, określonej w formularzu zamówienia.
 11. W razie wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, odstąpienia od Zamawiającego od zamówienia, po przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji zamówienia lub odmowy odbioru produktów przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zlecenia, określonej w formularzu zamówienia.
 12. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Zamawiającego praw i obowiązków wynikających
  z niniejszych OWRZ, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zlecenia, określonej w formularzu zamówienia.
 13. Kara umowna płatna jest do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez MEDIAPIXEL w wezwaniu.
 14. Niezależenie od kary umownej, o której mowa w niniejszym punkcie, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, o ile wysokość poniesionej przez Niego szkody, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień OWRZ, będzie wyższa niż kary umownej.
 15. Jeżeli Zamawiający dopuszcza się opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania się z przystąpieniem do realizacji dalszych zamówień, do dnia uiszczenia przez Zamawiającego przysługujących mu wierzytelności w całości.
 16. W przypadku ogłoszenia upadłości Zamawiającego lub jego faktycznej niewypłacalności, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone Zamawiającemu na piśmie, w terminie do 3 dni od dnia w którym Wykonawca dowiedział się o spełnieniu jednej z w/w przesłanek. Wraz ze złożeniem oświadczenia, MEDIAPIXEL może odwołać realizację wszelkich zamówień Zamawiającego, z zachowaniem prawa do odszkodowania z tytułu poniesionej w związku z tym szkody.

 

VIII

Uprawnienia z tytułu rękojmi

 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi obejmują wyłącznie wady ilościowe lub jakościowe przedmiotu zamówienia, określone przez Zamawiającego w zamówieniu. MEDIAPIXEL nie gwarantuje, że dostarczone Zamawiającemu produkty będą przydatne do celu, w którym ten planuje je używać. 
 2. Zamawiający obowiązany jest do dokonania kontroli dostarczonych mu przez MEDIAPIXEL produktów pod względem ich ilości i jakości. Reklamacje dotyczące wad jawnych dostarczonych produktów oraz stanu opakowań Zamawiający jest zobowiązany zgłosić na piśmie: listem poleconym (liczy się data nadania listu) lub pocztą elektroniczną z podpisem elektronicznym w terminie do 5 dni od odebrania przedmiotu zamówienia, przed użyciem w jakikolwiek sposób dostarczonych mu produktów.
 3. Jeżeli wady jawne są widoczne przy odbiorze przez Zamawiającego produktów, muszą zostać opisane na liście przewozowym lub w protokole rozbieżności (przy bezpośrednim odbiorze przez Zamawiającego).
 4. Reklamacje wad ukrytych powinny być zgłaszane MEDIAPIXEL przez  Zamawiającego na piśmie: listem poleconym (liczy się data nadania listu) lub pocztą elektroniczną z podpisem elektronicznym w terminie do 5 dni od dnia wykrycia wady, ale nie później niż do miesiąca od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
 5. W przypadku, gdy zgłoszona wada polega na wadliwym działaniu produktów, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wadliwie działające produkty na swój koszt i ryzyko do MEDIAPIXEL. Wykonawca dokona ich sprawdzenia na zgodność ze specyfikacją techniczną określoną w zamówieniu i zawartą w materiałach wyjściowych. W razie wątpliwości lub sporu zostanie wykonana przez strony ich kontrola techniczna. MEDIAPIXEL może uznać zgłoszenie reklamacyjne,
  w przypadku gdy wadliwe działanie produktów powstało z jego wyłącznej winy, pod warunkiem, że dostarczone wadliwie działające produkty są wolne od wad mechanicznych.
 6. Jedyną podstawą reklamacji kolorystyki prac drukowanych indywidualnie o których mowa w pkt III ust. 7 kolorami CMYK jest odbitka kolorystyczna typu cromalin, która powinna zostać dostarczona przez Zamawiającego razem z materiałami wyjściowymi albo zlecona do wykonania przez MEDIAPIXEL i zaakceptowana na piśmie (faxem albo mailem) przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
 7. Niemożność odtworzenia płyt w urządzeniach niekompatybilnych z nośnikiem wykorzystywanym do powielenia materiału nie może stanowić postawy reklamacji Zamawiającego.
 8. W przypadku, gdy MEDIAPIXEL uzna reklamację, Zamawiający otrzyma produkty wolne od wad, zgodne ze złożonym zamówieniem lub otrzyma rabat cenowy, nie wyższy niż 20 % wartości zamówienia netto.
 9. W przypadku, gdy ilość produktów dotkniętych wadami nie przekracza 3  % nakładu, Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji.
 10. W przypadku, gdy dostarczone Zamawiającemu produkty zostaną przekazane przez Zamawiającego dalej, zmienione lub rozdzielone albo nie będą dłużej w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji. Jeśli Zamawiający uprzednio zgłosił w tym zakresie reklamację nie podlega ona rozpatrzeniu. W takiej sytuacji jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego nie zostaną uwzględnione.
 11. W przypadku uznania reklamacji przez MEDIAPIXEL Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania wymiany wadliwych  produktów na wolne od wad albo obniżenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 5.
 12. Odpowiedzialność MEDIAPIXEL z tytułu wszelkich poniesionych przez Zamawiającego szkód związanych z wykonaniem na jego rzecz dostawy lub sprzedaży jest ograniczona do kwoty równej wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy z tego tytułu, określonej w wystawionej fakturze VAT.
 13. MEDIAPIXEL ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywiste straty majątkowe Zamawiającego. MEDIAPIXEL nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Zamawiającego korzyści lub inne pośrednie szkody.   
 14. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty wynagrodzenia oraz innych należności na rzecz MEDIAPIXEL.
 15. MEDIAPIXEL nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które powstały wskutek zastosowania się przez Wykonawcę do zamówienia Zamawiającego, niezależnie od tego czego one dotyczą. W takim przypadku, MEDIAPIXEL przysługuje prawo do zapłaty wynagrodzenia za wykonane zgodnie z zamówieniem produkty.
 16. MEDIAPIXEL nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe używanie produktów przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
 17. MEDIAPIXEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan techniczny materiałów wyjściowych przekazanych przez Zamawiającego. MEDIAPIXEL zwolniona jest z ich kontroli jakościowej przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. MEDIAPIXEL nie ponosi odpowiedzialności za stan tych materiałów będący efektem procesu produkcyjnego, co Zamawiający niniejszym akceptuje.
 18. MEDIAPIXEL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

a)       wady wynikające z braków lub błędów w materiałach wyjściowych przekazanych przez Zamawiającego,

b)       wady wynikające z braków lub błędów w informacjach opisujących materiały wyjściowe,

c)       wady w jakości materiałów wyjściowych lub niespełnianiu przez nich standardów,

d)       uszkodzenia materiałów wyjściowych spowodowane ich normalnych użyciem.   

 

IX

Odstąpienie od umowy

Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający narusza postanowienia OWRZ. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone Zamawiającemu na piśmie, w terminie do 14 dni od dnia w którym Wykonawca dowiedział się
o naruszeniu przez Zamawiającego postanowień OWRZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, MEDIAPIXEL może dokonać dostawy przedmiotu zamówienia na koszt Zamawiającego (w tym również w części).

 

X

Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie przez MEDIAPIXEL próbek produktów, powstałych na zamówienie Zamawiającego dla celów swojej reklamy, promocji i marketingu. Powyższe uprawnienie przysługuje wobec produktów, których realizacja została zakończona, a Zamawiający rozpoczął ich dystrybucję. 
 2. Strony ustalają, że wszelkie sprawy wynikające z realizacji zamówienia będą podlegały jurysdykcji sądów polskich.
 3. Strony ustalają, że wszelkie spory związane z realizacją zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w OWRZ oraz formularzu zamówienia znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. OWRZ obowiązują od dnia 01.10.2012 r.
 6. MEDIAPIXEL zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków. Do zamówień Zamawiającego, spełniających wymogi określone w pkt II i III, złożonych przed dniem zmiany niniejszych warunków mają zastosowanie OWRZ, obowiązujące na dzień przyjęcia przez MEDIAPIXEL zamówienia do realizacji.

 

 Zał. nr 1

1. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada pełne prawo do korzystania z własności intelektualnej, przekazanej MEDIAPIXEL w materiałach wyjściowych do wykonania zamówienia, a w szczególności oświadcza, że posiada pełne prawo do utrwalania i zwielokrotniania na objętych zamówieniem nośnikach posiadanych praw autorskich i/lub praw pokrewnych.
Zamawiający zobowiązuje się na każde żądanie MEDIAPIXEL przedłożyć niezwłocznie, w oryginale do wglądu
dokumenty poświadczające w/w prawa.
2. W związku ze złożeniem zamówienia MEDIAPIXEL, Zamawiający oświadcza, że zleca produkcję nośnika utworu,z którym są związane prawa autorskie przez niego posiadane. W związku z tym MEDIAPIXEL wykonuje jedynie na rzecz Zamawiającego czynności o charakterze technicznym.
3. Zamawiający oświadcza, że MEDIAPIXEL nie jest w żaden sposób obciążona lub zobowiązana do wypłacania bądź zabezpieczenia jakichkolwiek wynagrodzeń określonych obowiązującymi przepisami, a należnych na podstawie tychże przepisów jakimkolwiek podmiotom praw autorskich i/lub pokrewnych bądź podmiotom innych praw własności intelektualnej, jak i należnych jakimkolwiek organizacjom zarządzającym tymi prawami.
4. Zamawiający oświadcza, że MEDIAPIXEL ma prawo przekazywać organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i/lub pokrewnymi, jak i odpowiednim organom Rzeczypospolitej Polskiej jakiekolwiek dane dotyczące zleconej produkcji.
5. Zamawiający oświadcza, że MEDIAPIXEL nie będzie zobowiązana do wykonania zleconej produkcji jeśli uzna lub będzie miała podstawy przypuszczać, że Zamawiający nie posiada praw autorskich lub/i praw pokrewnych o których mowa w niniejszym oświadczeniu.
6. Zamawiający oświadcza, że wykonanie przez MEDIAPIXEL produkcji zleconej przez Zamawiającego nie narazi jej na jakiekolwiek postępowanie karne, karno – skarbowe lub wykroczeniowe. Zamawiający oświadcza w szczególności, że dokonał sprawdzenia przekazywanych do produkcji materiałów wyjściowych i oświadcza, że nie zawierają one jakichkolwiek treści zakazanych przez jakiekolwiek ustawodawstwo, a w szczególności nie zawierają treści pornograficznych, treści propagujących nazizm, faszyzm, komunizm i/lub terroryzm oraz treści propagujących stosowanie lub produkcję narkotyków bądź innych substancji prawem zakazanych.